Reklamné štúdio v Banskej Bystrici

Instagram

Follow us

Ochrana osobných údajov

  /  Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov a potenciálnych klientov STUART, s.r.o.

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nadobudnú s účinnosťou od 25.05.2018 nové pravidlá spracovania osobných údajov. Prosíme Vás, aby ste týmto informáciám venovali náležitú pozornosť.

Prevádzkovateľ spracúvajúci Vaše osobné údaje

STUART, s.r.o., so sídlom Pieninská 21, 974 11 Banská Bystrica, IČO 46489100, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21405/S (ďalej len „STUART“).

Zodpovedná osoba určená v STUART na ochranu osobných údajov

STUART, s.r.o., so sídlom Pieninská 21, 974 11 Banská Bystrica, e-mail: stuart@stuart.sk.

Účel spracúvania Vašich osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia klienta, uzavretie obchodnej zmluvy v predmete podnikania spoločnosti STUART. Osobné údaje slúžia na rokovania o zmluvnom vzťahu, uzatváranie zmlúv, správu zmluvy, realizácia plnení zo zmluvy a evidenciu klientov. Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu aj na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa pre účely marketingu z oblasti ponúkaných služieb. Zasielanie marketingových materiálov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu stuart@stuart.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese STUART, s.r.o. (Pieninská 21, 974 11 Banská Bystrica).

Osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou STUART je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcich s STUART . Ide o servisné spoločnosti spolupracujúce so spoločnosťou STUART s.r.o. k riadnej činnosti spoločnosti.

STUART pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

Doba úschovy Vašich osobných údajov

Spoločnosť STUART uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaju sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

Vaše práva v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi

Nová právna úprava Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

  • máte právo sa obrátiť na STUART a zodpovednú osobu a požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracúvajú Vaše osobné údaje),
  • máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje,
  • máte právo na informácie aké Vaše osobné údaje sa spracúvajú,
  • máte právo na výmaz, opravu a právo namietať,
  • máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
  • máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe.

Ak sa domnievate, že Vaše práva ustanovené Nariadením GDPR, alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov boli dotknuté, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Možnosť kontaktovania spoločnosti

Spoločnosť STUART, s.r.o. je možné kontaktovať ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prípadne prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti, alebo zaslaním e-mailu na adresu stuart@stuart.sk, alebo na zodpovednú osobu.